Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Topros technika“ (toliau vadinama Bendrovė).Kontaktinė informacijaUAB „Topros technika“Buveinės adresas: Savanorių pr. 203, LT-02300 VilniusEl. p.: info@tnc.lt

Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susisiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir siūlomomis įsigyti prekėmis;Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomus įsigyti produktus;Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei siūlomais įsigyti produktais;Reklamuoti Bendrovės teikiamas paslaugas ir siūlomus įsigyti produktus.Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Surinkti asmens duomenys 

Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus: asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonė, kurią atstovauja, pristatymo adresas, IP adresas.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetinę svetainę gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 3 (tris) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, rezervavimo bei/ar užsakymo formų užpildymo, Jūsų paklausimo gavimo dienos, ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

Asmens duomenų kilmės šaltinis

Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių internetinėje svetainėje bei per ją pateikiamas užklausas, paklausimus, užpildytas rezervacijos ir/ar užsakymo formas.

Asmens duomenų perdavimas

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, arba su Bendrove susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Duomenų subjekto teisės

Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. UAB „Topros technika“ informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.
Įmonės rekvizitai

UAB „Topros technika”
Įmonės kodas: 302973405
PVM kodas: LT10000507414
Savanorių pr. 203, LT-02300 Vilnius
+ 370 603 33999
El. paštas: info@topra.lt

Sekite mus Facebook